thanhlan@abcgroupvietnam.com Hotline: 0917 617 168 - 0903 056 373 - 0918 129 168

Mắc cài kim loại tự khóa Genius

Giá: 5.360.000 đ

Bộ mắc cài kim loại tự khóa hệ Genius (Bộ 28 mắc cài)

Slot 018/022. Hook 3/345

(Bộ 20 mắc cài, 4 mắc cài Genius R6, 4 Buccal Tube R7)

 

MẮC CÀI KIM LOẠI TỰ KHÓA - GENIUS DAMON Slot 018/ 022.Hook

 

1

bộ

 

3/345 - Bộ 20 mắc cài

 

 

 

 

Chuỗi dây ứng dụng cùng mắc cài Genius

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dây Thermal Ultra 014 Upper

 

1

dây

2

Dây Thermal Ultra 014 Lower

 

1

dây

3

Dây Thermal Ultra 018 Upper

 

1

dây

4

Dây Thermal Ultra 018 Lower

 

1

dây

5

Dây Thermal Ultra 014 x25 Upper

 

1

dây

6

Dây Thermal Ultra 018x018 Lower

 

1

dây

7

Dây Thermal Ultra 018 x25 Upper

 

1

dây

8

Dây Thermal Ultra 018x015 Lower

 

1

dây

9

Dây Genius Pre - Torque +20° Upper 019x025

 

1

dây

10

Dây Genius Pre - Torque +20° Lower 019x025

 

1

dây

11

Dây Beta Titanum 019x025 Upper 

 

2

dây

 

MẮC CÀI KIM LOẠI TỰ KHÓA - GENIUS DAMON Slot 018/022.Hook

 

 

 

3/345 - Bộ 28 mắc cài

 

 

4

 

1

bộ

 

 

 

 

1

Dây Thermal Ultra 014 Upper

1

dây

 

 

 

 

2

Dây Thermal Ultra 014 Lower

1

dây

 

 

 

 

3

Dây Thermal Ultra 018 Upper

1

dây

 

 

 

 

4

Dây Thermal Ultra 018 Lower

1

dây

 

 

 

 

5

Dây Thermal Ultra 014 x25 Upper

1

dây

 

 

 

 

6

Dây Thermal Ultra 018x018 Lower

1

dây

 

 

 

 

7

Dây Thermal Ultra 018 x25 Upper

1

dây

 

 

 

 

8

Dây Thermal Ultra 018x015 Lower

1

dây

 

 

 

 

9

Dây Genius Pre - Torque Upper 019x025

1

dây

 

 

 

 

10

Dây Genius Pre - Torque Lower 019x025

1

dây

 

 

 

 

11

Dây Beta Titanum 019x025 Upper 

2

dây

 

 

 

 

12

Dây Beta Titanum 019x025 Lower 

2

dây

 

 

 

 

13

Dây Stainless Steel 019x025 Upper 

3

dây

 

 

 

 

14

Dây Stainless Steel 019x025 Lower

3

dây

 

Sản phẩm cùng loại